10 COMPANIONS THAT WAS REWARDED HEAVEN


Abu Bakar As-Siddik

Umar Bin Al-Khattab

Usman Bin Affan

Ali Bin Abi Thalib

Sa'ad Bin Zaid Bin Naufal

Abu 'Ubaidah Amir Bin Al-Jarrah

Saad Bin Abi Waqqas

Abdurrahman Bin 'Auf

Zubair Bin Awwam

Talhah Bin 'Ubaidillah